Şirket Uygulamaları

Şirket Uygulamaları

Şirketin Uyguladığı Model

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.  katkı primi üzerinden %15 vekalet ücreti  , risk fonu yatırım gelirlerinden ise %20 gelir paylaşımı almak suretiyle Danışma Komitesi onayı çerçevesinde Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model ile hizmet sunmaktadır.

Şirketimiz Katılım Sigortacılığı faaliyetlerini T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsatlar kapsamında sürdürmekte olup, bu kapsamda; Hayat ve Kaza branşlarının yanı sıra Bireysel Emeklilik Sistemi ürünlerini de müşterilerin hizmetine sunmaktadır.

Yıllar itibariyle Vekalet / Mudarebe Ücretleri sayfası aşağıdaki şekilde düzenlenecek. Şirketimiz Danışma Komitesi onayı doğrultusunda 2015-2017 yıllarında vekalet ücretini katılım sigortacılığı ürünlerinin satışına aracılık eden acenta komisyonları (ücretleri) dahil olarak belirlemiştir. Ancak 2018 yılından itibaren Danışma Komitesi onayı doğrultusunda acente komisyonları (ücretleri) Risk Fonundan karşılanmak kaydı ile vekalet ücretini %15 olarak belirlemiştir.

  VEKALET ÜCRETİ ORANI YATIRIM GELİRLERİ PAYLAŞ ORANI
2015 (*) %35 %20
2016 (*) %35 %20
2017 (*) %35 %20
2018 %15 %20

(*) 2015,2016 ve 2017 yıllarında uygulanan vekalet ücretlerine acente komisyonları (ücret) dahildir.

 

  2017 2018

Katkı Primi Üretimi

2.161.000

3.037.125

Katılım Sigortası Poliçe Adeti

12.581 

16.002

 

Risk Fonu bakiyesi kuruluşundan itibaren, fonun nakit ihtiyacı dikkate alınarak ve şirket fonlarından tamamı ile ayrı olmak üzere Katılım Bankaları nezdindeki katılma hesaplarında değerlendirilmiştir. Danışma Komitesi tarafından onaylanmak kaydı ile Kira Sertifikası (Sukuk) ve benzeri diğer yatırım araçlarına yatırım yapılması imkanı bulunmakla beraber henüz katılma hesapları dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır.  

Gelir Kalemleri
Alınan Katkı Primi
Ödenen Tazminat Katılım Reasürans Payı
Alınan Komisyon Değişim
Yatırım Gelirleri (Net - Vergi ve Şirket Payı düşülmüş)  
Diğer Teknik Gelirler
Harcama Kalemleri
Katılım Reasüransı Primi
Ödenen Tazminat (İade alınan tazminatlar düşülerek)
Ödenen Komisyon Değişim
Kazanılmamış Katkı Primi Karşılığındaki Değişim (Net)
Muallak Tazminat Karşılığındaki Değişim (Net)
Devam Eden Riskler Karşılığındaki Değişim (Net)
Dengeleme Karşılığındaki Değişim (Net)
Vekalet Ücreti Değişim
Vergi ve Yasal Yükümlülükler 
Diğer Teknik ve İdari Giderler

Şirketimiz Katılım Sigortacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak hesaplanan Risk Fonu bakiyesi 2016 yılı sonu itibarıyla 706.118TL’dir. Söz konusu bakiye tutarı Şirket fonlarından tamamı ile ayrıştırılarak Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslarda yatırıma yönlendirilmekte olup, bakiye miktarının katılımcıların tazminat taleplerini karşılayabilecek yeterlilikte olması temel kriterdir. Bu itibarla henüz bakiye iadesi gerçekleştirilmemiş, bakiyeye yönelik ayrıca bir tasarrufta bulunulmamıştır. Bu çerçevede Danışma Komitesi onayı kapsamında Risk Fonu Bakiyesi gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek tazminat taleplerinin ve Risk Fonuna ait masrafların karşılanabilmesi amacı ile Risk Fonu bünyesinde muhafaza edilmektedir. Bununla birlikte sonraki yıllarda dönem sonunda artı bir gelir oluşması durumunda, bu geliri her sigortalının katılımı nispetinde, yine Danışma Komitesi tarafından onaylanacak prensip ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcıya iade edebilir. Tahakkuk etmiş ancak iki yıl boyunca alınmayan bakiye iadeleri, yürürlükteki yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilir.

Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin tekrar sigortalanarak başka sigorta şirketlerine devredilmesidir. Bu işlem, katılımcılardan alınan katkı primlerinin (bağış) yapılan anlaşma kapsamında diğer sigorta şirketine devredilmesi ile gerçekleşir.

Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından teknik ve mali yeterliliği tespit edilen şirketler arasından belirlenen ve Danışma Komitesi onayı çerçevesinde anlaşma sağlanan reasürans şirketleri (Reasürör) aşağıda yer almaktadır.

 

REASÜRÖR ADI FAALİYET MERKEZİ
MILLI REASÜRANS TAŞ Türkiye
TRUST RE Bahreyn
BARENTS RE Lüksemburg
HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, UK İngiltere
CCR (CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE) Fransa
ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LTD İrlanda

Yürürlükteki yasal düzenlemede Likidite İmkânı olarak adlandırılan (Karz-ı Hasen / faiz içermeyen borç) uygulamada, öncelikle katılımcılara ait tazminat yükümlülükleri yanında diğer yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine imkan sağlayan miktarda bakiye bulunmaması durumunda Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından iade koşulları Danışma Komitesi tarafından belirlenmek üzere geçici süreli finansman imkânı sağlanacaktır. Şirketimiz tarafından yönetimi gerçekleştirilen ve katılımcılara ait risk fonuna kuruluşundan itibaren likidite imkânı sağlanmamıştır.