Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Aktarım

Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Aktarım

Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Aktarım Nedir ?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu ile üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar kısmen veya tamamen Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılabilir.Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf ve sandıklar nezdinde 16.04.2012 tarihi itibarı ile bulunan birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların bireysel emeklilik sistemine aktarımı 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmış ve aktarım esnasında katma değer vergisi, kurumlar vergisi, harç, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden müstesna olmalarına yönelik maddeler eklenmiştir.Gayrimenkul satışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Sizin için hazırladığımız özel planlarımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için Ziraat Hayat ve Emeklilik Acenteler, Birlikler ve Diğer Bankalar Satış Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

E-posta: zhealternatifsatis@ziraatemeklilik.com.tr

 • Sistemin diğer yatırım araçlarında  olmayan  01.01.2013 tarihinden itibaren  ödenen katkı payının % 25' i oranında devlet katkısını içeriyor olması.
 • Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının % 25' ini geçemez.
 • BES Fonlarının portföy büyüklüğünün, bireysel yatırımcının alamayacağı koşullarda  (fiyat-oran) fayda olanağı sunması.
 • BES’nin Şeffaf,  Güvenilir ve Esnek bir sistem olması.           
 • Birikimlerin uzman  fon  yöneticileri  tarafından  yönetilmesi.
 • Sistemin  devletin  ilgili kurumlarının  gözetim ve denetimi altında olması, fon varlıklarının Takasbank  güvencesinde  olması.
 • Sistemin bireysel hesaplara  dayalı  olması.
 • Bilgilerin  tam  ve eksiksiz  kayıt  altında bulunması.
 • Aktarım için hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması şarttır. Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınmış karara göre aktarım, bireysel  veya  grup olarak yapılabilir.
 • Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki aynı kişiye ait birikimler, aynı emeklilik sözleşmesine aktarılabilir.
 • Aktarım tutarı ,emeklilik şirketine nakden ödenir.
 • Aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmaz ve giriş aidatı alınmaz.
 • Aktarım tutarı için devlet katkısı ödenmez.
 • Aktarımın tek seferde yapılması esastır. Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımda, hizmet sunucusunun aktifinde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taahhütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla,31.12.2015 tarihine kadar gerçekleştirilmesi, aktarıma ilişkin iş planında belirtilmesi kaydıyla aktarım kısım kısım da yapılabilir.
 • Sosyal güvenlik sistemi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olan pasif üyelere ve bu hakkı aktarım tarihinden sonra elde etmiş üyelere,53 yaşını doldurmuş olmaları kaydıyla, Müşteşarlıkça belirlenecek esas ve usuller kapsamında emeklilik gelir planından ödeme yapılabilir. Sistemde 3 yıl kalma şartı bu kişiler için de geçerlidir.
 • Üye veya çalışanın bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanması için her durumda aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kısım yapılması halinde ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren bireysel emeklilik sisteminde en az üç yıl kalması gerekir. Müsteşarlıkça uygun görülen programlı geri ödeme tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde   katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak  aktüeryal  incelemesi sonunda belli yeterliliğe  sahip  kuruluşlar, aktarım yapabilir.
 • Birden fazla Hizmet Sunucusu’ndan  aktarım halinde, emeklilik taahhüt planına dahil  olunan  en eski tarih  Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihi olarak  alınır.
 • Üye veya çalışanın emeklilik taahhüt planına dahil olduğu tarih, kazanılmış süreye ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir.
 • Bireysel emeklilik sisteminde süre hesabı emeklilik taahhüt plan kapsamında yapılacak aktarım tutarı dikkate alınarak yapılır.
 • Kazanılmış süre aktarım tutarının aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının % 10' una bölünerek bulunan ay sayısıdır.
 • Kazanılmış süre hesabında sadece tam aylar dikkate alınır.


Kazanılmış Süre Hesaplama Örneği                                                                                            

Aktarım Tutarı 11.000 TL
Aylık Brüt Asgari Ücret ( 2013 ilk 6 ay) 978,60 TL
Aylık Brüt Asgari Ücretin % 10 'u 97,86 TL
Bireysel Emeklilik Sisteminde Hesaplamaya Konu Olacak Ay Sayısı 11.000/97,86=112  ay
Emeklilik Taahhüt Planında Geçirilen Süre 80 ay
Bireysel Emeklilikte Kazanılmış Süre 80 ay


Bireysel Emeklilik Sisteminden Emekli Olmak için Tamamlanması Gereken Süre* (10 yıl ve 56 yaş) 

 • Bu süre 36 aydan kısa olsa da, aktarımdan sonra en az 3 yıl sistemde kalma koşuluna bağlı olarak 36 aya tamamlanacaktır.
 • Aktarım tutarına istinaden kazanılmış süre, emeklilik taahhüt planında geçirilen süreden az ise, eksik olan her ay için ilgili tutarlar, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde ilgili emeklilik şirketine ödenerek bu süreler Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kazanılan süreye ekletilebilir. Aksi halde geriye dönük bu süreler için bir daha ödeme yapılamaz.
 • Kazanılmış süre, her durumda emeklilik taahhüt planında fiilen geçirilen süreden daha çok olamaz.
 • Birden fazla emeklilik taahhüt planından bir emeklilik sözleşmesine aktarım yapılması durumunda, her aktarım tutarı üzerinden kazanılmış süreler ayrı ayrı hesaplanır. Kazanılmış sürelerin toplamı en eski emeklilik taahhüt planına girişten itibaren işleyen süreden fazla olamaz.
 • Birikimlerin bir defada aktarılamaması durumunda her bir aktarım tutarı için kazanılan süreler ayrı ayrı hesaplanır ve emeklilik şirketi tarafından Bireysel Emeklilik Sisteminde kazanılan süreye eklenir. Bu şekilde eklenen sürelerin birleştirilmesi emeklilik şirketi tarafından yapılır.
 • Hesaplanan sürenin kazanılmış olması için aktarım tarihini takiben veya aktarımın kısım kısım yapılması durumunda ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren Bireysel Emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalınması gerekir.
 • Aktarım yapacak kurum yetkili organlarıyla aktarım kararı alır.
 • Aktarımı yapacak kurum T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bildirim yapar ve sahip olduğu elektronik veri setini Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) gönderir.
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikimin aktarıma ve aktüerya raporuna uygunluğunu araştırır. Gerekli görülürse ek belgeler istenebilir.
 • Tüm belgelerin tamamlanıp, incelemelerin yapılması sonrasında 3 ay içinde karar verilir.
 • Aktarım yapacak kurum, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın onayını aldıktan sonra bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde aktarım işlemini başlatır.
 • Adres ve iletişim bilgileri.
 • Yöneticilerin ad ve unvanı ile iletişim bilgileri.
 • Kuruluşa esas teşkil eden belgelerin birer örneği.
 • Yetkili organlarca aktarıma ilişkin olarak alınan kararın bir örneği.
 • Aktarıma ilişkin olarak hazırlanan iş planı.
 • Emeklilik taahhüt planı kapsamında üyelere veya çalışanlara sunulan teminat ya da taahhütler ile bunların ödenmesine ilişkin kuralları gösterir belgeler.     
 • Emeklilik taahhüt planı kapsamında sunulan teminat ve taahhütlerin kuruluş belgelerinde açık olarak belirtilmediği durumlarda, bunların varlığını gösterebilecek belgeler.
 • Son yıla ait olanlar yeminli mali müşavir tarafından onaylı olmak üzere son üç yıla ait mali tablolar.
 • Aktüerya raporu.
 • Hizmet sunucusunun kuruluşu, amaçları, tarihsel gelişimi.
 • Hizmet sunucusunun organizasyon yapısı, yönetimi ve çalışma düzeni.
 • Hizmet sunucusunun sunduğu emekliliğe yönelik taahhütler.    
 • Hizmet sunucusunun mevcut halinin ve ileriki dönemlere ilişkin koşullarının değerlendirilmesi.
 • Üyeleri veya çalışanlarına sunulan teminat ve hizmetler
 • Aktarıma ilişkin hedef ve beklentiler.
 • Aktarım için düşünülen yöntem ve yöntemin belirlenme nedenleri.
 • Aktarım için öngörülen süreç ve zaman çizelgesi.
 • Aktarımın öngörüldüğü tarih itibarıyla tahmin edilen aktarım tutarları ve ödemelerin nasıl yapılacağı.
 • Aktarım yapabilecek durumda bulunan toplam çalışan ve üye sayısı.     
 • Aktarımın öngörüldüğü tarih itibarıyla aktarım yapacağı tahmin edilen çalışan ve üye sayısı.
 • Aktarımdan önce üye veya çalışanlar için öngörülen bilgilendirme programı.     
 • Aktarım tarihine kadar yapılacak olan düzenli ödemeler ve ödenecek giderler.  
 • Aktarım işlemi için öngörülen masraflar.
 • Sahip olunan menkul ve gayrimenkuller ile bunların satışına ilişkin öngörüler.   
 • Aktarım tarihi itibarıyla oluşması muhtemel gelir-gider farkları ve ne şekilde paylaştırılacağı.
 • Emeklilik taahhüt planının tanımlanmış fayda esaslı taahhütler içermesi durumu.
 • Emeklilik taahhüt planı tanımlanmış katkı esaslı olmakla birlikte aktarım anında oluşacak ek gelir ya da giderlerin üyeler veya çalışanlara bölüştürülmesinin gerekmesi durumu.
 • Emeklilik taahhüt planındaki pasif üyelerin birikimlerinin aktarılması durumu
 • Kullanılan aktüeryal metod.
 • Ekonomik ve demografik veriler.
 • Varsayımlar ve bu varsayımların seçimine ilişkin nedenler.
 • Varsayımların seçiminde (varsa) yapılan analizler.
 • Nakit akışı analizi (aktarımdan önce ve sonra).
 • İskonto ve enflasyona duyarlılık analizleri.
 • Hesapların kişisel olarak ayrıştırılması.     
 • Kısmen aktarım durumunda, emeklilik taahhüt planının aktüeryal dengesine ilişkin duyarlılık analizi.    
 • Hizmet sunucusu tarafından sağlanan teminatlar ile aktarım yapılabilen ve yapılamayan taahhüt ve hizmetler.
 • Aktarım için yapılan değerlendirme ve öneriler.
 • İlgili Emeklilik Şirketi  emeklilik  plan ve fon dağılımı teklifini  kuruma  bildirir, kurum bu bilgileri aktarım yapacak kurum üye ve çalışanlarına  iletir
 • Aktarım yapacak kurum, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte yazılı olarak emeklilik şirketine başvurur ve gruba dahil  kişilerin bilgilerini  elektronik  ortamda ulaştırır .Grup  halinde  aktarım tüm üye ve çalışanları  kapsayabileceği gibi  bir kısmını  da kapsayabilir.
 • Teklifin  kabulü halinde aktarım  yapacak  kurum tutarı  ilgili  hesaba aktarır , kapsama giren tüm üye ve çalışanlara aktarımdan  önce Aktarım Bilgi ve Hesap Formu gönderir.
 • Hesaba tutarların  intikali  tarihinde  sözleşme yürürlüğe  girer.
 • Kısım kısım  aktarımlarda her defasında  üyeler  bilgilendirilir.   
 • Aktarım talep  eden üye veya çalışan kuruma aktarım talebini iletir.       
 • Aktarım yapacak kurum, aktarım bilgi ve hesap formunu 10 işgünü içinde üye veya çalışana  gönderir.
 • Çalışan veya üye bu form ile emeklilik şirketine başvurur. Şirket bir plan ve fon dağılımı seçeneği sunar.
 • Çalışan veya üye formu imzalayarak gönderir ve aktarım yapılmasını  ister.  
 • Aktarım yapacak kurum form ulaşınca  tutarı şirketin  hesaplarına  gönderir  ve  sözleşme yürürlüğe  girer.